สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ผนึกพลัง ธ.ออมสิน-ธกส.เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง…ก้าวไกลอย่างยั่งยืนพร้อมนำร่องเปิดตลาด แห่งแรก ที่อุบลราชธานี 12 – 13 พ.ย.นี้

Posted by:

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ผนึกพลัง ธ.ออมสิน-ธกส.เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง…ก้าวไกลอย่างยั่งยืนพร้อมนำร่องเปิดตลาด แห่งแรก ที่อุบลราชธานี  12 – 13 พ.ย.นี้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พร้อมนำร่องเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนแห่งแรก ที่ อุบลราชธานี ในวันที่ 12 – 13พฤศจิกายน นี้
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นพลังสำคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานรากให้มีความมั่นคง ผนวกกับความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในเรื่องแนวทางการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการใช้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ผ่านการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เกิดการนำเงินทุนไปพัฒนาสินค้าชุมชนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. ) ดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางข้างต้น ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการดำเนินการจัดทำ “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนำไปสู่ยั่งยืนในอนาคต
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ได้ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขานรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางการค้าของชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมแข่งขันในตลาดการค้าต่อไป
การดำเนินงานของ “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” นั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่
1. กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากชุมชน/หมู่บ้านในเครือข่ายชุมชนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในแต่ละท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายจะผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ภายใต้ราคาที่ย่อมเยา เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย อันจะนำไปสู่การเติบโตและหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
2. กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม อันนำไปสู่ความเป็นชุมชนยั่งยืน
3. การบริการสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับชุมชน/หมู่บ้าน หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจ ที่ต้องการสร้างธุรกิจ ขยายกิจการ หรือปรับปรุง พัฒนากิจการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
โดย “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” จะจัดทำเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 และจะได้นำผลของการประเมินผลการจัดงานในครั้งนี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดงานในจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2290616
วันที่ประกาศ : 05 พ.ย. 2558 เวลา 12:31:02

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด

 

ประกาศรับสมัครฯ (ผอ.คลัง)
ประกาศรับสมัครฯ (นักป้องกันฯ)
ประกาศรับสมัครฯ (นักพัฒนาชุมชน)
ติดต่อด้วยตนเองที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
โทร 043-462205
โทรสาร 043-462205
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 13:52:01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 13:50:28

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:07:29

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:05:46

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การลริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 11:56:46

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ ขก 75402/ว310

15 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. หมู่ที่ 1- 12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ชุด
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) จำนวน 1 ชุด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
(นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
กองคลัง
โทร.0-4346-2205
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2557 เวลา 15:00:27
Page 16 of 16 «...101213141516