ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 13:50:28

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:07:29

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:05:46

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การลริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 11:56:46

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่ ขก 75402/ว310

15 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต. หมู่ที่ 1- 12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศเรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 ชุด
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) จำนวน 1 ชุด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 และเพื่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ
(นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
กองคลัง
โทร.0-4346-2205
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2557 เวลา 15:00:27
Page 17 of 17 «...101314151617