โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

                         องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดมีพื้นที่ 32.45 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 8,814 คน และมีจำนวนขยะ 3 ตัน/วัน จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ขยะมูลฝอยที่รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดนำไปเททิ้งยังบ่อขยะเพื่อกำจัดนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมาก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 จากแหล่งกำเนิดในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการใช้วัสดุ เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศ หรือ สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติและ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย
     การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดจิตใต้สำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้ ซึ่งหากองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยหาแนวทางแก้ไขจะทำให้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนประสบผลสำเร็จได้

 

รูปภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

          ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด พิจารณาเห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเนื่องใน โอกาสมหามงคล ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันได้จัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รูปภาพกิจกรรม

 โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

21072016144019970962

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440198307486
210720161440197403455

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440197076906

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440196186291 210720161440196118298

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194502018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194087963

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192718348

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192091777 210720161440191455754

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนตุลาคม 2558
วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2559 เวลา 00:33:27

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนสิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:57

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกันยายน2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:20:27

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:04

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมิถุนายน 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:26

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกรกฏาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:19:41

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมีนาคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:18:28
Page 4 of 17 «...23456...»