สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนเมษายน 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:18:45

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:17:12

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมกราคม 2559

Posted by:

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมกราคม 2559

 

สรุปแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ในรอบเดือนมกราคม 2559
วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2559 เวลา 11:16:30

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2559 เวลา 06:52:29

“บิ๊กเข้” นั่งหัวโต๊ะถก คกก. กพช. ขณะที่วงประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

Posted by:

“บิ๊กเข้” นั่งหัวโต๊ะถก คกก. กพช. ขณะที่วงประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองท้องถิ่น

 

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 59 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยมีการปรับแก้ไขสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ดังนี้
1. กำหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป
2. กำหนดให้คนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
3. กำหนดให้ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ และ
4. กำหนดให้คนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการแล้ว ตามระเบียบนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำเนินการจัดทำภาคยานุวัติสารดังกล่าวต่อไปทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วสำหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากจะมีการยื่นภาคยานุวัติสารอันเป็นขั้นตอนการแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันตามสนธิสัญญามาร์ราเคชเมื่อใด ให้กระทรวงพาณิชย์นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/654512
วันที่ประกาศ : 06 ส.ค. 2559 เวลา 14:16:42

อดีต สปช. หนุน สนช.เพิ่มงบฯ อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้าน

Posted by:

อดีต สปช. หนุน สนช.เพิ่มงบฯ อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 7 หมื่นล้าน

 

วันที่ 7 ก.ค. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ถูกตัดเหลือเพียง 49,355 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ควรได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบฯ ที่ขาดหายไปประมาณ 20,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดูแลแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการสาธารณะ ซึ่ง อบต.เทศบาลและ อบจ.ต้องรับผิดชอบ
นายบุญเลิศ กล่าวว่า เมื่อปีงบประมาณ 2558 อปท.เคยได้รับงบฯ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ 37,350 ล้านบาท แต่ต่อมา รัฐบาลได้จัดสรรเพิ่มให้ 20,000 ล้านบาท รวมเป็น 58,090 ล้านบาท ทำให้การดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินไปได้ระดับหนึ่ง ตนเห็นด้วยกับสมาคม อปท.ทั้ง 3 แห่ง คือสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ที่เรียกร้องต่อรัฐบาลให้จัดงบอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาท สำหรับพนักงานเทศบาล หรือ แม้แต่พนักงาน อบต. และ อบจ.ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติมีความห่วงใยประชาชนในท้องถิ่น
“ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญแปรญัตติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเสนอให้ สนช.หาทางปรับงบฯ ตามวิธีการงบประมาณเพื่อประทังความเดือดร้อนของท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศไทยที่แท้จริง เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น มิใช่กรุงเทพฯ” นายบุญเลิศ กล่าว.

 

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/657571
วันที่ประกาศ : 06 ส.ค. 2559 เวลา 14:15:27

มท.เดินหน้า “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ขยายผลชุมชนเกื้อกูลฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Posted by:

มท.เดินหน้า “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ขยายผลชุมชนเกื้อกูลฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

เมื่อวันนี้ 23 ก.ค.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปี 2559 โดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงประชา “รู้ รัก สามัคคี” มาประยุกต์ใช้และใช้กลไก “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา
นายชยพล กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย จึงขอเรียนให้ทราบถึงผลความก้าวหน้าของโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,437 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชุมชนดั้งเดิมของไทยที่ดีงามผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะและสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การลงแขก 2) การลงคลอง 3) ครัวชุมชน 4) ถนนสวย 5) หน้าบ้านน่ามอง และ 6) แยกขยะ โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 26,314 กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2.2 ล้านคน ชุมชนที่มีผลงานเป็นตัวอย่าง เช่น บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเกื้อกูล “กองทุนชุมชนสวัสดิการจากขยะ” โดยสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันลงแขกคัดแยกขยะและเก็บขยะขายเดือนละ 1 ครั้ง มีการบริหารกองทุนและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สร้างวินัยทางการเงิน และดูแลรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน และอีกกิจกรรมเกื้อกูลตัวอย่าง คือ “ครัวชุมชน” จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ปัญหาการบริโภคสารพิษปนเปื้อนในพืชผักที่ประชาชนซื้อในตลาด ด้วยการร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่เดียวกัน และช่วยกันบำรุงรักษา ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือของครัวเรือน หากครัวเรือนใดต้องการใช้ผักสวนครัวไปประกอบอาหาร ก็สามารถ เก็บไปทำได้ โดยให้บริจาคเงินในตู้บริจาคตามความสมัครใจ ลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกว่า 5 พันกิจกรรม มีผู้ร่วมกว่า 9.7 แสนคน
นายชยพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯในระยะต่อไป กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือ “เกื้อกูล 2” เพื่อให้จังหวัดได้นำไปใช้ขยายผลการสร้างชุมชนเกื้อกูลฯ สนับสนุน การดำเนินโครงการ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ คือ 1) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 2) ความหมายคุณลักษณะของชุมชนเกื้อกูล 3) กระบวนการพัฒนาชุมชนกับหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 4) ตัวอย่างความสำเร็จของกิจกรรมเกื้อกูลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหนังสือดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ตามหลักการ “รู้ รัก สามัคคี” ช่วยให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง
วันที่ประกาศ : 06 ส.ค. 2559 เวลา 14:14:09

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:39:44

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:38:57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8
วันที่ประกาศ : 12 พ.ค. 2559 เวลา 10:35:01
Page 5 of 17 «...34567...»