โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Posted by:

IMG_2234

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้ได้นำน้องนักเรียนจาก โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และประชาชนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

๑.ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

๒.เพื่อให้เยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ และเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๓.เพื่อสร้างแนวคิด ทัศนคติ และจิตรสำนักที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งรูปแบบของกิจกรรมออกเป็น ๒ ช่วงคือ

149217

ช่วงเช้า ให้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนชุมแพพิทยาคมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทรัพยาการสิ่งแวดล้อม” และ “แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม” จากวิทยากรด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูเวียง

149254

ภาคบ่าย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าสาธารณะประโยชน์ดคกป่าม่วง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังหินลาด โดยทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้เชิญชวนให้ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ประชาชนทั่วไป และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนชุมแพพิทยาคมเข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ ด้วย

149255

 

149256

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง งบแสดงถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Posted by:

  cropped-Logo.png

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้จัดทำงบแสดงถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 100 จึงขอประกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาด้วย

งบแสดงสถานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ปี พ.ศ.2560

โครงการ”ลดขยะต้นทางโดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และรับซื้อขยะเพื่อสวัสดิการ”

Posted by:

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมือกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ตามยุทธศาสตร์ “ระเบิดจากข้างใน”  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ตอบรับนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลวังหินลาดคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบที่เกิดจากขยะ โดยมีหมู่บ้านที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการและทำการับซื่อขยะแล้ว คือ

บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6

143984

143985

บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2

143977

143981 143978 143980

บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11

143979

143986 143988

บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12

28795516_423463898103310_521097193633873920_n 28795736_423463984769968_6036762987648253952_n 28872550_423464058103294_7136548552733360128_n 28951209_423464031436630_3236033398250143744_n

                    ซึง องค์การบริหารตำบลวังหินลาดยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุ่นให้เกิดโครงการรับซื้อขยะขึ้นในทุกชุมชนในตำบลวังหินลาด เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

Posted by:

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มสิ่งทอ/เสื้อผ้า

 fhdfhfhgjdhd

ghdfgjfshjfgsj   hgjsfgh hjdghj xjkfg

กลุ่มงานหัตถกรรมงานไม้กวาดทางมะพร้าว

บ้านนาดี  ม.9  และบ้านหนองทอง  ม. 11

bzd dghfg hkhj vbzd

งานด้านปศุสัตว์

hkghjdgzdhfzdfhhjkhj

กลุ่มเลี้ยงปลา

บ้านวังหินลาด  ม.1  และบ้านหนองไผ่เหนือ  ม.8

gjfg hgj

งานประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนตำบลวังหินลาด

โครงการส่งเเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพดินและทำการเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2561

Posted by:

 

31959141_1309384102525613_7641867539760283648_n

 

 

ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

 

32116717_1309384142525609_8963212450258223104_n

31958628_1309384139192276_749246212879679488_n  32072782_1309384179192272_606931578173521920_n

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
วันที่ประกาศ : 11 ส.ค. 2559 เวลา 06:52:29

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:39:44

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted by:

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

 

ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:38:57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมทั้งเอกสารแนบไฟล์…………..
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:26:37

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมทั้งเอกสารแนบไฟล์…….
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:25:23
Page 2 of 3 123