แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

 

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559
พร้อมเอกสาร แนบไฟล์
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 16:23:54

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10

Posted by:

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:35:35

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4

Posted by:

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4

 

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านฝายหิน หมู่ที่ 4
วันที่ประกาศ : 13 ม.ค. 2559 เวลา 14:33:08

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
———————————-
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ได้แก่ ๑ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๗ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๔ – ๑๕๓ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
๑.ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๗ จำนวน ๑ อัตรา
๒.รายละเอียดตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัครตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๗
– มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 6 หรือหัวหน้าส่วนวิชาการและแผนงาน 6 (นักบริหารงานทั่วไป 6 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น ๑๖,๑๙๐ บาท (ขั้นต่ำของระดับ ๗)
เอกสารเพิ่มเติมโหลดไฟล์ข้อมูลนี้ แนบไฟล์
วันที่ประกาศ : 03 พ.ย. 2558 เวลา 13:12:55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
****************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 54 – 153 และข้อ ๑๗๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกรับโอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 สายงานนักบริหารงานคลัง ประกอบด้วย
1) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๗ (นักบริหารงานคลัง ๗) จำนวน 1 อัตรา
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่ต้องการ
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด
2.2 ผู้สมัครตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง (ตามภาคผนวก ก)
3. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
3.1 การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกรับโอน จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ข้อมูลบุคคล ตลอดจนเอกสารต่างๆ ตามประกาศคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1๐ พฤศจิกายน 2558 – ๓๐ พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้
3.2 ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
เอกสารเพิ่มเติมโหลดไฟล์ข้อมูลนี้ แนบไฟล์
วันที่ประกาศ : 03 พ.ย. 2558 เวลา 13:12:08

ประกาศข่าวสารการแจ้งเรื่องการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559

Posted by:

ประกาศข่าวสารการแจ้งเรื่องการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559

 

ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์..ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดของแจ้งเรื่องการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559 รายละเอียดดังนี้
– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
o ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
o ต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.2)
o ถ้าไม่ชำระภายในกำหนด ถือเป็นค่าภาษีค้างชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ต่อเดือน
– ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบประเมินภาษี (ภ.ท.บ.5) ( 4 ปี ยื่น 1 ครั้ง)
o ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายนของทุกปี
o ถ้าพ้นกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของเงินที่ต้องชำระ
– ภาษีป้าย ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1)
o ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี
o ต้องชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.ป.1)
o หากไม่ยื่นแบบตามกำหนดเวลา ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องชำระ
o หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน
หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด 043 – 462205
หรือ ส่งข้อความมายังแฟนเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลาดได้เลย ทางเรายินดีให้บริการกับทุกท่าน
วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2558 เวลา 16:09:14

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด

 

ประกาศรับสมัครฯ (ผอ.คลัง)
ประกาศรับสมัครฯ (นักป้องกันฯ)
ประกาศรับสมัครฯ (นักพัฒนาชุมชน)
ติดต่อด้วยตนเองที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
โทร 043-462205
โทรสาร 043-462205
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 13:52:01

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:07:29

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งนักป้องและบรรเทาสาธาณภัย

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และ ระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มตำจากระดับ ๓ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 12:05:46

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลวังหินลาด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน เพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างขององค์การลริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2558 เวลา 11:56:46
Page 3 of 3 123