ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ )

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ) เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ( ก.อบต.จังหวัด ) นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ( ก.อบต.จังหวัด ) ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด แล้ว
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัด) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๑๘ และมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด โดยมีผลใช้บังคับ ๓ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ประกาศ : 13 ต.ค. 2558 เวลา 11:19:56

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted by:

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาด
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
…………………………………………………………….
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39 โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลวังหินลาดในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 (วาระรับหลักการ), วันที่ 17 สิงหาคม 2558 (วาระที่ 2 วาระแปรญัตติ), วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (วาระ ที่ 3 วาระลงมติ) และโดยการอนุมัติของนายอาเภอชุมแพ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วันที่ประกาศ : 09 ต.ค. 2558 เวลา 13:46:56

 

ผวาร้องปปช.’มิลค์บอร์ด’รีบแจง ยันโปร่งใส-ขวาง อบต.จัดซื้อเสรี

Posted by:

ผวาร้องปปช.’มิลค์บอร์ด’รีบแจง ยันโปร่งใส-ขวาง อบต.จัดซื้อเสรี

25 ก.ย. 58 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผอ.อสค.ในฐานะเลขานุการมิลค์บอร์ด เปิดเผยว่านายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงฯในฐานะประธานมิลค์บอร์ด ไม่สบายใจอยากให้ชี้แจงกรณีที่นายกสมาคม อปท.ไปยื่นเรื่องให้ ปปช.ตรวจสอบมิลค์บอร์ด เรื่องไม่ลงดาบบริษัทผลิตนมบูดทันทีและมีการล็อกสเปกผู้ประกอบการนมโรงเรียน ว่าการที่มิลค์บอร์ด จะดำเนินการต้องมีหลักฐานชัดเจนจาก อย. และลงโทษไปแล้ววันที่ 23 ก.ย. ไม่ให้เข้าโครงการนมโรงเรียน ตามกฏหมาย และ อย. ได้ดำเนินอาญา โทษจำคุกสองปี ปรับ 2 หมื่นบาท ซึ่งอาจไม่ทันใจ อบต.แต่ให้ เห็นใจ อย.กว่าจะเพิกถอนโรงงานต้อง ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นถูกต้องทุกฝ่ายด้วย
ในส่วนข้อกล่าวหาล็อกสเปก ยืนยันว่าเรื่องการจัดซื้อนมโรงเรียนใช้วิธีพิเศษ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ทุกครั้ง และมอบให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ของกรมบัญชีกลาง เป็นคนพิจารณา ไม่ใช่ระบบผูกขาด แต่มิลค์บอร์ด มาแก้ไขปัญหาทำให้นมโรงเรียนมีคุณภาพมากกว่าที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นน้ำ ยันปลายน้ำ หากให้ท้องถิ่นจัดซื้ออย่างเสรี แข่งกันประมูลเหมือนในอดีต จะไม่มีผู้ประกอบการไปซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร จะเกิดปัญหาเทนมทิ้งเหมือนปี 51
“การจัดสรรผู้ประกอบการ เป็นการกำหนดพื้นที่ให้เกษตรกรไปขายน้ำนมได้สะดวก ตอนนี้ปัญหาคือทำอย่างไรให้ได้ผู้ประกอบการที่ดีทั้งหมด ครั้งนี้เป็นบทเรียน ที่ต้องกำหนดคุณสมบัติเข้มขึ้น มีมติเพิ่มเรื่องการตรวจนมจากที่ อย.เคยตรวจเทอมละครั้ง ตอนนี้กรมปศุสัตว์ ตรวจเพิ่มอีกเดือนละครั้ง ช่วยลดความเสี่ยง ให้ผู้ประกอบการทุกรายผลิตนมดีขึ้น เราเลือกมาถูกต้องหมด ตอนไปขาย ปล่อยไม่ได้ ต้องตรวจมากขึ้น ให้กลับเป็นระบบเสรีไม่ได้ ไม่มีใครเลือกซื้อนมดิบจากเกษตรกร หากให้ อบต.เลือกบริษัทผู้ผลิต จะเกิดปัญหาน้ำนมดิบเกษตรกรไม่มีที่ไป ซึ่งในอนุกรรมการบริหารนมโรงเรียน ก็มีนายกสมาคม อบต. นายกสมาคมสันติบาลเทศบาล สมาคมอบจ. สภาเมืองพัทยา และเมืองกรุงเทพ มาเป็นอนุกรรมการด้วยชุดที่พิจารณาคัดเลือกมาเป็นผู้ผลิตนมโรงเรียนอยู่แล้ว เราคิดจากต้นน้ำหาคนมารับซื้อนมดิบได้ทั้งหมดโดยหาผู้ผลิตใกล้โรงเรียนในพื้นที่มากที่สุด” นายสุชาติ กล่าว
ทั้งนี้มิลค์บอร์ด ประกอบด้วยกรรมการ โดยตำแหน่ง 12 คนฝ่ายราชการ มีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ เลขาสำนักงานเศษฐกิจการเกษตร (สศก.) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เลขาธิการสภาพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงวุฒิ 12 คน แบ่งสามสาย ฝ่ายเกษตรกร 5 คน องค์กรผู้ประกอบการนม 5 คน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา 2 คน ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมีกรณีเร่งด่วนประชุมอาทิตย์ละครั้ง มีหน้าที่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2259611
วันที่ประกาศ : 07 ต.ค. 2558 เวลา 15:20:17

 

อาคมกำชับดูแลส้วมสถานีขนส่งเอาใจกลุ่มสูงวัย

Posted by:

อาคมกำชับดูแลส้วมสถานีขนส่งเอาใจกลุ่มสูงวัย

ไทยโพสต์ * “อาคม” รื้อห้อง น้ำสถานีขนส่งรถไฟทั่วประเทศ หลังสร้างมากว่า 30 ปี เร่งพัฒนารองรับสังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ สั่งประสาน อบต. ใช้งบท้องถิ่นใช้ปรับปรุง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน เร่งปรับปรุงห้องน้ำในสถานีขนส่ง และสถานีรถไฟทั่วประเทศ ให้มีความสะอาดและคุณภาพพร้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานีขนส่งหลายแห่งที่ยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ หรือมีพื้นต่างระดับ และมีบางแห่งอยู่ชั้น 2 ซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้พิการ จึงอาจต้องปรับมาอยู่ชั้นแรก และทำทางลาดเอียงให้เหมาะสม
“ปัจจุบันห้องน้ำสถานีขนส่งหลายแห่งสร้างมานาน 20-30 ปีแล้ว ทำให้ไม่ทันสมัยและไม่รองรับผู้สูงอายุและผู้พิการได้ จึงให้นโยบายไปปรับทำใหม่ เช่น ทำทางลาดเอียง ทำป้ายบอกทางต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับรถวีลแชร์” นายอาคมกล่าว
นายอาคมกล่าวว่า ยังได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก, ร.ฟ.ท.ไปเร่งสำรวจห้อง น้ำในสถานีขนส่งทั่วประเทศ เพื่อดูว่าควรใช้งบประมาณปรับปรุงอย่างไร เพราะสถานีขนส่งหลายแห่งมีการโอนไปองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลแล้ว จึงต้องประสานใช้งบท้องถิ่นใช้ปรับปรุงแทน รวมถึงต้องดูสัญญาสัมปทานภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารห้องน้ำแต่ละแห่งด้วยว่าสิ้นสุดเมื่อไร และมีผลต่อแนวทางการเข้าไปปรับปรุงห้องน้ำหรือไม่ แต่เรื่องนี้จะต้องทำให้เสร็จเร็วที่สุด.
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/tpd/2264032
วันที่ประกาศ : 07 ต.ค. 2558 เวลา 15:16:12

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง การแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลขับรถยนต์และกำกับดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการ
…………………………….
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ในการรักษาและกำกับดูแลตรวจเช็คเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาจึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นพนักงานขับรถและดูแลรักษารถยนต์, รถจักรยานยนต์ จึงแต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้
๑.รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๘๗๙๙ ขก
    -จ่าเอกสุโข นนทะใส เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
    -นายมานพ สุภารมย์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๒. รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว ๘๐๑ ขก
    -จ่าเอกสุโข นนทะใส เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
    -นายคำกอง ชาติชำนาญ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๓. รถยนต์บรรทุก (รถกู้ชีพคันเก่า) ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บห ๙๖๙๔ ขก
   -พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๔. รถยนต์บรรทุก (รถกู้ชีพคันใหม่) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขก ๓๘๙๔ ขก
   -พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นายชัด บรรพมิ่ง เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นายสมศักดิ์ โพธิ์หล้า เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นายจีรวัฒน์ เวียงวิเศษ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๕. รถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๘๕๕ ขก
   -พันจ่าเอกไพโรจน์ พลนงค์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นายอรรถกร แสนตัน เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๖. รถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ผม – ๔๖๔๗ ขก
   -นายบัณฑิต หงษ์สระแก้ว เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นางสาวจตุพร เบ้าสิน เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
   -นายวสุรัตน์ หาญละคร เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๗. รถยนต์บรรทุกปิคอัพ ฟอร์ด ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กธ ๕๘๒๑ ขก
  -นายกล้า มานาดี เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายสมคิด พลเยี่ยม เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๘. รถยนต์บรรทุก/มีเครื่องทุ่นแรง (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน ฆข ๒๘๕ ขก
  -นายบัณฑิต หงส์สระแก้ว เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายปฐมพงษ์ เพ็ญสวัสดิ์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๙. รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร หมายเลขทะเบียน ฆข ๙๓ ขก
  -นายบัณฑิต หงส์สระแก้ว เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นางสาวจตุพร เบ้าสิน เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายวสุรัตน์ หาญละคร เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๐. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน คฉร ๓๑๖ ขก
  -นางสาวจตุพร เบ้าสิน เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายวสุรัตน์ หาญละคร เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายปฐมพงษ์ เพ็ญสวัสดิ์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๑. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน คฉร ๓๑๗ ขก
  -นางสาวชญาภา คำหนองไผ่ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นางนิภาพร พรมบุตร เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๒. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ หมายเลขทะเบียน คฉร ๓๑๘ ขก
  -จ่าเอกสุโข นนทะใส เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายณัฐพล แสนขันธ์ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๓. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน คบจ ๕๗๑ ขก
  -นางวิลาภรณ์ กองการ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
๑๔. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขจว ๙๕๒ ขก
  -นายกล้า มานาดี เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
  -นายบุรัณชัยเดช บุพศิริ เป็นพนักงานขับรถและผู้ดูแลรับผิดชอบ
                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
             สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
                         (นายเชวงศักดิ์ เบ้าสิน)
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

วันที่ประกาศ : 06 ต.ค. 2558 เวลา 16:11:55

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ผนึกพลัง ธ.ออมสิน-ธกส.เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง…ก้าวไกลอย่างยั่งยืนพร้อมนำร่องเปิดตลาด แห่งแรก ที่อุบลราชธานี 12 – 13 พ.ย.นี้

Posted by:

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ผนึกพลัง ธ.ออมสิน-ธกส.เปิดโครงการ “ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง…ก้าวไกลอย่างยั่งยืนพร้อมนำร่องเปิดตลาด แห่งแรก ที่อุบลราชธานี  12 – 13 พ.ย.นี้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการตอบรับนโยบายรัฐ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน สร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง พร้อมนำร่องเปิดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนแห่งแรก ที่ อุบลราชธานี ในวันที่ 12 – 13พฤศจิกายน นี้
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจากฐานราก โดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนเป็นพลังสำคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนผสานความร่วมมือกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานรากให้มีความมั่นคง ผนวกกับความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในเรื่องแนวทางการเร่งรัดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการใช้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ผ่านการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในวงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้เกิดการนำเงินทุนไปพัฒนาสินค้าชุมชนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จึงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยร่วมกับ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. ) ดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางข้างต้น ในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการดำเนินการจัดทำ “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันนำไปสู่ยั่งยืนในอนาคต
นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” ได้ริเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อขานรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางการค้าของชุมชน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ในการนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมแข่งขันในตลาดการค้าต่อไป
การดำเนินงานของ “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” นั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่
1. กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากชุมชน/หมู่บ้านในเครือข่ายชุมชนของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในแต่ละท้องถิ่น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายจะผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี ภายใต้ราคาที่ย่อมเยา เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย อันจะนำไปสู่การเติบโตและหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
2. กิจกรรมเสริมความรู้เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านการลงทุนและบริหารธุรกิจในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม อันนำไปสู่ความเป็นชุมชนยั่งยืน
3. การบริการสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับชุมชน/หมู่บ้าน หรือผู้ประกอบการทางธุรกิจ ที่ต้องการสร้างธุรกิจ ขยายกิจการ หรือปรับปรุง พัฒนากิจการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
โดย “โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน” จะจัดทำเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 และจะได้นำผลของการประเมินผลการจัดงานในครั้งนี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดงานในจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป
อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2290616
วันที่ประกาศ : 05 พ.ย. 2558 เวลา 12:31:02
Page 3 of 3 123