โครงการ”ลดขยะต้นทางโดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน และรับซื้อขยะเพื่อสวัสดิการ”

Posted by:

เนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 224 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมือกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ตามยุทธศาสตร์ “ระเบิดจากข้างใน”  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ตอบรับนโยบายของทางจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลวังหินลาดคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบที่เกิดจากขยะ โดยมีหมู่บ้านที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการและทำการับซื่อขยะแล้ว คือ

บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6

143984

143985

บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2

143977

143981 143978 143980

บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11

143979

143986 143988

บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12

28795516_423463898103310_521097193633873920_n 28795736_423463984769968_6036762987648253952_n 28872550_423464058103294_7136548552733360128_n 28951209_423464031436630_3236033398250143744_n

                    ซึง องค์การบริหารตำบลวังหินลาดยังมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุ่นให้เกิดโครงการรับซื้อขยะขึ้นในทุกชุมชนในตำบลวังหินลาด เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการทำความสะอาดหมู่บ้าน ป้องกันไข้เลือดออก

Posted by:

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหินลาด และคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.หมู่บ้านต่างๆในตำบลวังหินลาด ได้ร่วมจัดทำโครงการทำความสะอาดหมู่บ้าน ป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นในทุกปี โดยการทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น โดยใช้การป้องกันตนเองของชุมชน โดยชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหินลาด

บ้านโสกก้อง หมู่ 6

โดยการนำของ ท่านผู้ใหญ่กำนันตำบลวังหินลาด ท่านยุทธนา ชินทะนาม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.และประชาชนในหมู่บ้าน

143969 143971 143972 143973

บ้านหนองทอง หมู่ 11

253785 ทำความสะอาด ม11_๑๘๐๕๐๙_0002

บ้านฝ่ายหิน หมู่ 4

 

 ทำความสะอาด ม4_๑๘๐๕๐๙_0008 ทำความสะอาด ม4_๑๘๐๕๐๙_0013 ทำความสะอาด ม4_๑๘๐๕๐๙_0012 143987 80866 71553

ซึ่งโครงการทำความสะอาดหมู่บ้าน ป้องกันไข้เลือดออกได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 ในทุกหมู่บ้านในตำบลวังหินลาด ซึ่งผลที่ได้จากโครงการนี้คือ ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันโรคระบาด ประชาชนเกิดความร่วมมือความสามัคคีในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนของตน ในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ปริมาณโรคไข้เลือดออกลดลง

โครงการส่งเเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพดินและทำการเกษตรแบบยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ2561

Posted by:

 

31959141_1309384102525613_7641867539760283648_n

 

 

ซึ่งเป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้อกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกระบบที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้นๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

 

32116717_1309384142525609_8963212450258223104_n

31958628_1309384139192276_749246212879679488_n  32072782_1309384179192272_606931578173521920_n

โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดโครงการอบรม โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการออมเงินเพื่อไว้ใช้ ทำให้กระทบถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การทำรายรับ-รายจ่าย ถือว่ามีส่วนสำคัญในการนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ รู้แนวทางการดำเนินชีวิต และการออมเงิน จะทำให้สามารถรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเองและครอบครัวได้

 

รูปภาพ

โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดโครงการค่ายเยาวชนแกนนำสิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นการดูแลและบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เยาวชนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในทางการสร้างสรรค์ และเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างแนวคิด ทัศนคติ การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานภูเวียง ที่ ภว.3 (ภูนกยูง) โดยมีวิทยากร จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม/คุณภาพสิ่งแวดล้อม”

รูปภาพ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

210720161507396192084

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

Posted by:

               การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ครั้งที่ ๑๑ ที่ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กีฬาเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชนทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 

รูปภาพ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

               โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้สนใจ หรือชาวบ้านในตำบลวังหินลาดได้มีความรู้ความเข้าใจ ของการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เอง โดยการนำวัชพืชพืชต่าง ๆ ที่ได้จาก ทุ่งนา จากของเหลือใช้ เช่น แกลบ ต้นกล้วย เปลือกไข่ เป็นต้น หรืออีกมากมายที่สามารถใชทำปุ๋ยได้ โดยมีนักวิชาการด้านการเกษตร มีให้ความรู้ในการทำปุ๋ยดังกล่าว

 

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

โครงการ อบต.สัญจร รับทราบปัญหาของหมู่บ้าน บริการประชาชนนอกที่ทำการ อบต. ณ บ้านนาดี หมู่ 9, บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8

Posted by:

               องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับชำระภาษีนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2
               โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนชุมชน พ.ศ. 2560 3. โครงการเวทีประชาชมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 4. การชี้แจงกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรีและประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการทำขนมไทย เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพ

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559

 

210720161507399642037

 

210720161507399642037 (1)

 

210720161507398677940

 

210720161507394321212

 

210720161507393734278

 

210720161507393632136

 

210720161507393291257

 

210720161507393117464

 

210720161507392922937

 

210720161507392476562

 

210720161507391928960

 

210720161507391270069

 

210720161507391083775

 

210720161507391064566

 

210720161507381349649

 

210720161507382301549

 

210720161507383758670

 

210720161507384063876

 

210720161507384713010

 

210720161507385317628

 

210720161507385763393
210720161507388906616

 

210720161507391064566
210720161507391083775

 

210720161507391270069

 

210720161507391928960

 

210720161507392476562

 

210720161507393117464
210720161507393734278

 

210720161507394449880

 

210720161507394883754

 

210720161507395146274

 

210720161507395494471

 

210720161507396087503

 

210720161507396242392

 

21072016150739661182

 

210720161507397036659

 

210720161507398130338

 

210720161507398609338
210720161507399642037 (1)

 

 

 

 

Page 1 of 2 12