โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

                  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดโครงการค่ายเยาวชนแกนนำสิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเป็นการดูแลและบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เยาวชนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมในทางการสร้างสรรค์ และเป็นแกนนำกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างแนวคิด ทัศนคติ การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานภูเวียง ที่ ภว.3 (ภูนกยูง) โดยมีวิทยากร จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม/คุณภาพสิ่งแวดล้อม”

รูปภาพ

โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

210720161507396192084

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

Posted by:

               การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ครั้งที่ ๑๑ ที่ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กีฬาเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชนทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 

รูปภาพ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

               โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้สนใจ หรือชาวบ้านในตำบลวังหินลาดได้มีความรู้ความเข้าใจ ของการทำปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เอง โดยการนำวัชพืชพืชต่าง ๆ ที่ได้จาก ทุ่งนา จากของเหลือใช้ เช่น แกลบ ต้นกล้วย เปลือกไข่ เป็นต้น หรืออีกมากมายที่สามารถใชทำปุ๋ยได้ โดยมีนักวิชาการด้านการเกษตร มีให้ความรู้ในการทำปุ๋ยดังกล่าว

 

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

โครงการ อบต.สัญจร รับทราบปัญหาของหมู่บ้าน บริการประชาชนนอกที่ทำการ อบต. ณ บ้านนาดี หมู่ 9, บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8

Posted by:

               องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับชำระภาษีนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2
               โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนชุมชน พ.ศ. 2560 3. โครงการเวทีประชาชมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 4. การชี้แจงกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ตระหนักถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน สตรีและประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการทำขนมไทย เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพ

โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559

 

210720161507399642037

 

210720161507399642037 (1)

 

210720161507398677940

 

210720161507394321212

 

210720161507393734278

 

210720161507393632136

 

210720161507393291257

 

210720161507393117464

 

210720161507392922937

 

210720161507392476562

 

210720161507391928960

 

210720161507391270069

 

210720161507391083775

 

210720161507391064566

 

210720161507381349649

 

210720161507382301549

 

210720161507383758670

 

210720161507384063876

 

210720161507384713010

 

210720161507385317628

 

210720161507385763393
210720161507388906616

 

210720161507391064566
210720161507391083775

 

210720161507391270069

 

210720161507391928960

 

210720161507392476562

 

210720161507393117464
210720161507393734278

 

210720161507394449880

 

210720161507394883754

 

210720161507395146274

 

210720161507395494471

 

210720161507396087503

 

210720161507396242392

 

21072016150739661182

 

210720161507397036659

 

210720161507398130338

 

210720161507398609338
210720161507399642037 (1)

 

 

 

 

กาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

Posted by:

                                  อำเภอชุมแพ จัดงานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวชุมแพ ได้กำหนดจัดงาน “กาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ ภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงสินค้า OTOP และประกวดร้องเพลงลูกหลาน OTOP นิทรรศการการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ บริการฉีดวัคซีน/คุมกำเนิด/ทำหมันและรักษาสัตว์เลี้ยง การประกวดแข่งขันชิงรางวัล เช่น แข่งขันจับปลาไหล , แข่งขันกินไก่ กินไข่สวรรค์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำ,การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเยาวชน ,เชียร์ลีดเดอร์ เชิญบวงสรวงและกราบไหว้ผาพระนอน หลักเมืองจำลอง มหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย การประกวดภาพถ่าย บรรยากาศ งานของดีเมืองชุมแพ ชิงเงินรางวัล และกิ่งกาชาดอำเภอชุมแพได้ร่วมออกร้าน ธารากาชาด จัดกิจกรรมพาแลง การแสดงแฟชั่นโชว์จาก นายแบบ – นางแบบ กิตติมศักดิ์ และการประกวดนางสาวชุมแพ การออกบูทกิจกรรม ของส่วนราชการ และเอกชน ในวันที่ 16 มี.ค.59 เป็นวันเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว และเชิญชมขบวนแห่เริ่มจากศาลหลักเมืองชุมแพ การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการ กว่าทุกปีที่ผ่านมา

รูปภาพ

กาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

 

210720161507201110301

 

21072016150720119679

 

210720161507201445692

 

210720161507201543870

 

210720161507201678027 (1)

 

210720161507201762484

 

210720161507202121962

 

210720161507202243008

 

21072016150720234626

 

210720161507202746704 (1)

 

 

 

 

210720161507203680616

 

210720161507203786721

 

210720161507203885814

 

210720161507203898925 (1)

 

210720161507203980943

 

210720161507204001371 (1)

 

210720161507204124246 (1)

 

210720161507204247121 (1)

 

210720161507204263281

 

21072016150720434641 (1)
210720161507204378229

 

210720161507204547449
210720161507204641663

 

210720161507204811493

 

210720161507204950528

 

210720161507205040473

 

210720161507205259392 (1)

 

210720161507205276162

 

210720161507205628017

 

210720161507205728635

 

210720161507205837484 (1)

 

210720161507205966152

 

 

210720161507206195743

 

210720161507206228977

 

210720161507206536622

 

210720161507206709805

 

21072016150720700820

 

210720161507207081784

 

210720161507207159229

 

210720161507207160144

 

210720161507207166242

 

210720161507207301923

 

210720161507207622679

 

210720161507207772080

 

210720161507207875441 (1)

 

210720161507207938861 (1)

 

210720161507208046491 (1)

 

210720161507208053808

 

210720161507208070883

 

210720161507208150462

 

210720161507208377918 (1)

 

210720161507208523051

 

2107201615072086444

 

210720161507208947473

 

210720161507209264875 (1)

 

210720161507209268838

 

210720161507209298414

 

210720161507209928644

 

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

Posted by:

                               ตามหนังสือที่อ้างถึงอำเภอชุมแพ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในโอกาสนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดจึงได้จัดงาน พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ตามรูปภาพข้างล่างนี้

 

รูปภาพ

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

210720161506091044138 (1)
21072016150609136143
210720161506091654854
210720161506091793584
210720161506091955487
210720161506092792134

 

 

210720161506094584647
210720161506094872168
210720161506095304822

 

210720161506095503923
210720161506095606064
210720161506096199706
210720161506096435090
210720161506096574125
210720161506096665900
210720161506097003120
210720161506097466569
210720161506097637314
210720161506097732138
210720161506097853793
210720161506098236139
210720161506098593178
210720161506098852649

 

 

210720161506099099618

 

 

210720161506099415800
210720161506099767351

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รักษ์สุขภาพ สร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่สำคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน ให้มีพฤติกรรมรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง และเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ประกอบกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดและประชาชนในเขตตำบลวังหินลาด ได้ระดมความคิดเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านขึ้น เพื่อเป็นการต้านยาเสพติด รักษ์สุขภาพ สร้างความสามัคคี และในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดมีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด รักษ์สุขภาพ สร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และได้เชิญชวนให้ประชาชนเขตตำบลวังหินลาดทุกหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้หันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ ปรองดองระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการประสานความร่วมมือในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชนในท้องถิ่น เป็นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้ออกกำลังกายอันเป็นการพัฒนาสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เล่นกีฬาด้วยน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ จัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด รักษ์สุขภาพ สร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รักษ์สุขภาพ สร้างความสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

210720161505513573900 (1)

 

210720161505518438288

 

21072016150552103824

 

210720161505521319463
210720161505521805475
210720161505522804635

 

210720161505523982772

 

210720161505524852654

 

210720161505525214267
210720161505525591734
210720161505526306422
21072016150552668805

 

210720161505527322656

 

210720161505528003500
210720161505528107776
210720161505528718797
210720161505529237738
210720161505529792658

 

210720161505531492037
210720161505531778949

 

210720161505532010064
210720161505532085374

210720161505532689078
210720161505532837565
210720161505532936962
21072016150553298655

21072016150553309632
210720161505533193994
210720161505533479991
210720161505534018141
210720161505534083085

 

210720161505534925221
210720161505535167922
210720161505535365498
210720161505535722841
210720161505535781382
21072016150553608739
210720161505536266480
210720161505537017146

 

210720161505537618715
210720161505537878490
210720161505538304132
210720161505538480365
210720161505538625802
210720161505538802645
210720161505538874297

210720161505539287132
210720161505539696919
210720161505521319463
210720161505521125851
210720161505519492635
210720161505513573900
210720161505511208784

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

                               องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นขวัญกำลังใจตลอดจนแรงกระตุ้นให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับขั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา ซึ่งในปีกาศึกษา 2558 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญ 16 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก้อง 17 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝายหิน 29 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำน้อย 8 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่นาดี รวมทั้งหมด 84 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดงานรับวุฒิบัตร ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
ประจำปีงบประมาณ 2559

 

310320161426221062737

 

310320161426221324037
31032016142622139497

 

310320161426221559420

 

 

310320161426221942681

 

 

310320161426222506137

 

 

 

310320161426223012578

 

 

 

310320161426223610183

 

31032016142622363599

 

310320161426223704093
310320161426223820870

 

310320161426224018751

 

 

310320161426224470614

 

310320161426224895645

 

 

310320161426225120357

 

 

310320161426225374340

 

 

310320161426225574660

 

 

310320161426226287213

 

310320161426226775359

 

310320161426226813472

 

 

310320161426227054648

 

 

310320161426227263505

 

310320161426227377538

 

31032016142622750213

 

 

310320161426227680610

 

 

310320161426227976364

 

 

310320161426228278825

 

 

310320161426228540125

 

310320161426228775509

 

 

310320161426229485318

 

310320161426229579837

 

31032016142622992000

 

 

3103201614262311744

 

310320161426232851590

 

 

310320161426232913790 (1)

 

 

310320161426233072948

 

 

 

31032016142623335548

 

 

310320161426233588535

 

310320161426234137967

 

 

310320161426234299564

 

 

 

310320161426234555681

 

 

 

310320161426234895036

 

 

 

 

310320161426235476482

 

 

 

310320161426235803335

 

 

310320161426235931394

 

 

 

310320161426236425943

 

 

 

310320161426237332413

 

 

 

310320161426237639753

 

 

 

310320161426238755080

 

 

 

 

Page 2 of 3 123