โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

                         การจัดการโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจาก ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น อายุยืนขึ้น แต่แน่นอนว่าเมื่ออายุมากขึ้นความเสื่อมถอยของอวัยวะและโรคต่างๆ ก็จะรุมเร้าเป็นธรรมดา ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม โรคข้อและกระดูก การส่งเสริมสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญของความมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ
                  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกาดูแลสุขภาพได้อย่างดียิ่งขึ้น และได้มีการทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน คือ ประเพณีรดน้ำดำหัว เทศกาลวันสงกรานต์ โดยได้เชิญผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้านในตำบลวังหินลาด มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

 

รูปภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

210720161442271104508

 

210720161442271135608
210720161442271396908

 

21072016144227147120
210720161442271548749

 

210720161442271559115

 

210720161442271573141

 

210720161442271582288

 

210720161442271657598

 

210720161442271725591

 

210720161442271744800

 

210720161442271986282

 

21072016144227200477

 

210720161442272060068

 

210720161442272068300

 

210720161442272202761

 

210720161442272222275

 

210720161442272354602

 

210720161442272705238

 

210720161442272747314

 

210720161442272757681

 

210720161442272925376

 

2107201614422729733

 

210720161442273090937

 

210720161442273141246

 

210720161442273142770
21072016144227325791

 

210720161442273360775

 

210720161442273447061

 

210720161442273513225

 

210720161442273547984

 

210720161442273740986

 

210720161442273773915

 

210720161442273795258

 

210720161442273809589

 

210720161442273874532

 

21072016144227412993

 

210720161442274218766

 

210720161442274563303

 

210720161442274678556

 

210720161442274727950

 

210720161442274794113

 

210720161442274863631

 

21072016144227490133

 

210720161442274958150

 

 

210720161442275024009

 

 

210720161442275163958

 

 

210720161442275174935

 

210720161442275378913

 

 

210720161442275514289

 

 

210720161442275523131

 

 

210720161442275563378

 

 

210720161442275849680

 

 

210720161442275863401

 

 

210720161442275987800

 

 

210720161442276085673

 

 

210720161442276210073

 

 

210720161442276399721

 

 

210720161442276422589

 

 

210720161442276432346

 

 

210720161442276472288

 

 

210720161442276586930

 

 

210720161442276878721

 

 

210720161442277095505

 

 

210720161442277156180

 

 

21072016144227718504

 

 

210720161442277243687

 

 

210720161442277421444

 

 

210720161442277456508

 

 

210720161442277463520

 

 

210720161442277507731

 

 

 

 

 

210720161442277529684

 

 

210720161442277636399

 

 

210720161442277972705

 

 

210720161442278035819

 

 

210720161442278101068

 

 

210720161442278130948

 

 

21072016144227826744

 

 

210720161442278288887

 

 

210720161442278352916

 

 

210720161442278389504

 

 

210720161442278405969

 

 

210720161442278422129

 

 

210720161442278567566

 

 

210720161442278659037

 

 

210720161442278775204

 

 

210720161442278801120

 

210720161442278888322

 

 

210720161442278964852

 

 

210720161442279030101

 

210720161442279205114

 

 

210720161442279584716

 

 

210720161442279735337

 

 

21072016144228111751

 

 

210720161442281424959

 

 

21072016144228216637

 

 

210720161442282315270

 

 

210720161442282574435

 

 

210720161442282884519

 

210720161442283394619
210720161442283521457

 

 

210720161442284303833
210720161442284636175

 

 

210720161442285100234

 

 

210720161442285313055

 

 

210720161442286250015

 

 

210720161442286467714

 

 

210720161442286862866
210720161442287089712

 

 

210720161442287336682

 

 

210720161442287623288

 

 

210720161442287766592
210720161442288134302
210720161442288572445

 

 

21072016144228906018
210720161442289306341

 

 

21072016144228971876

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

                         องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดมีพื้นที่ 32.45 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน มีประชากรจำนวน 8,814 คน และมีจำนวนขยะ 3 ตัน/วัน จากการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ขยะมูลฝอยที่รถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดนำไปเททิ้งยังบ่อขยะเพื่อกำจัดนั้นได้แก่ ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมาก ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ซึ่งหากมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดลงได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559 จากแหล่งกำเนิดในยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
         ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เกิดจากพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันอาจเกิดจากการใช้วัสดุ เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศ หรือ สิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ จะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น มีความสนใจและใส่ใจในการปฏิบัติและ จำเป็นต้องมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยจะต้องพิจารณาเนื้อหาและสื่อที่จะใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดลงได้แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพื่อนำไปขายและการทำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย
     การรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดจิตใต้สำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้ ซึ่งหากองค์กรภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยหาแนวทางแก้ไขจะทำให้การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนประสบผลสำเร็จได้

 

รูปภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

          ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจระบบทุนนิยมเสรีที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญเชิงพาณิชย์ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยิ่งนัก โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงห่วงใยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นต้นมา
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด พิจารณาเห็นว่าการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และเนื่องใน โอกาสมหามงคล ที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันได้จัดโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รูปภาพกิจกรรม

 โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

21072016144019970962

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440198307486
210720161440197403455

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440197076906

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440196186291 210720161440196118298

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194502018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440194087963

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192718348

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

210720161440192091777 210720161440191455754

 

Page 3 of 3 123