โครงการส่งเสริมความสัมพันธภาพในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังหินลาด

Posted by:

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังหินลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดและกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธภาพในครอบครัว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่บทบาทหน้าที่ของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และยังเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง
👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦2E48E7FF-C02E-451A-AA76-0F06EA0F49B474B2D765-5894-4B25-BFA6-6DFD705BB567  B6B67D8B-2AB5-4F24-9F73-8D79EAAD7529 CFC1DF9D-7CFC-4CE7-82FC-C4993A27E84A E5517FDC-B41C-425E-BDDF-0651FB0937AC

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดการย้อมสีเส้นด้ายและเส้นไหมด้วยวิธีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

6ECDCBA7-E37A-4BEE-AE86-B30063728477 184520 184521 184522 F8BA7405-A5E8-4EB4-96A9-B6F406F31B21และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ ๕ จากศาลากลางบ้านโป่งแห้งถึงหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

📣📣ประกาศ📣📣
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ ๕ จากศาลากลางบ้านโป่งแห้งถึงหน้าโรงเรียนบ้านโป่งแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อนสร้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนห้าหมื่นสามพันบาท)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ผ่านทางอีเมล์ 6400507@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wunghilad.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกวดราคาจ้าง2-1 ประกวดราคาจ้าง2-2 ประกวดราคาจ้าง2-3 ประกวดราคาจ้าง2-4 ประกวดราคาจ้าง2-5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพุทธ แสนศรี ถึง หนองฝายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

📣📣ประกาศ📣📣
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปิด บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายพุทธ แสนศรี ถึง หนองฝายใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อนสร้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท(สี่แสนหกพันบาท)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ผ่านทางอีเมล์ 6400507@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wunghilad.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกวดราคาจ้าง1-1 ประกวดราคาจ้าง1-2 ประกวดราคาจ้าง1-3 ประกวดราคาจ้าง1-4