มท.เดินหน้า “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ขยายผลชุมชนเกื้อกูลฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Posted by:

มท.เดินหน้า “สร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี” ขยายผลชุมชนเกื้อกูลฯ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

เมื่อวันนี้ 23 ก.ค.59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในปี 2559 โดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปวงประชา “รู้ รัก สามัคคี” มาประยุกต์ใช้และใช้กลไก “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นมา
นายชยพล กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย จึงขอเรียนให้ทราบถึงผลความก้าวหน้าของโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,437 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชุมชนดั้งเดิมของไทยที่ดีงามผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะและสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การลงแขก 2) การลงคลอง 3) ครัวชุมชน 4) ถนนสวย 5) หน้าบ้านน่ามอง และ 6) แยกขยะ โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 26,314 กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2.2 ล้านคน ชุมชนที่มีผลงานเป็นตัวอย่าง เช่น บ้านเขาดินวนา หมู่ 13 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมเกื้อกูล “กองทุนชุมชนสวัสดิการจากขยะ” โดยสมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันลงแขกคัดแยกขยะและเก็บขยะขายเดือนละ 1 ครั้ง มีการบริหารกองทุนและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก สร้างวินัยทางการเงิน และดูแลรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน และอีกกิจกรรมเกื้อกูลตัวอย่าง คือ “ครัวชุมชน” จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมแก้ปัญหาการบริโภคสารพิษปนเปื้อนในพืชผักที่ประชาชนซื้อในตลาด ด้วยการร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่เดียวกัน และช่วยกันบำรุงรักษา ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือของครัวเรือน หากครัวเรือนใดต้องการใช้ผักสวนครัวไปประกอบอาหาร ก็สามารถ เก็บไปทำได้ โดยให้บริจาคเงินในตู้บริจาคตามความสมัครใจ ลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างความสามัคคีในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกว่า 5 พันกิจกรรม มีผู้ร่วมกว่า 9.7 แสนคน
นายชยพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯในระยะต่อไป กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือ “เกื้อกูล 2” เพื่อให้จังหวัดได้นำไปใช้ขยายผลการสร้างชุมชนเกื้อกูลฯ สนับสนุน การดำเนินโครงการ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ คือ 1) หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 2) ความหมายคุณลักษณะของชุมชนเกื้อกูล 3) กระบวนการพัฒนาชุมชนกับหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 4) ตัวอย่างความสำเร็จของกิจกรรมเกื้อกูลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งหนังสือดังกล่าว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ตามหลักการ “รู้ รัก สามัคคี” ช่วยให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง
วันที่ประกาศ : 06 ส.ค. 2559 เวลา 14:14:09

Add a Comment