โครงการ อบต.สัญจร รับทราบปัญหาของหมู่บ้าน บริการประชาชนนอกที่ทำการ อบต. ณ บ้านนาดี หมู่ 9, บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8

Posted by:

               องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1.โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับชำระภาษีนอกสถานที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 2
               โครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและจัดทำแผนชุมชน พ.ศ. 2560 3. โครงการเวทีประชาชมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562 4. การชี้แจงกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

01 02 03 04 05 06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Add a Comment