โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดได้จัดโครงการอบรม โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันคนไทยประสบปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการออมเงินเพื่อไว้ใช้ ทำให้กระทบถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น การทำรายรับ-รายจ่าย ถือว่ามีส่วนสำคัญในการนำปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ รู้แนวทางการดำเนินชีวิต และการออมเงิน จะทำให้สามารถรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ของตนเองและครอบครัวได้

 

รูปภาพ

โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Add a Comment