โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ครั้งที่ ๑๑ ที่ได้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน กีฬาเป็นภารกิจหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชนทุกเพศทุกวัย มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น เป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

 

รูปภาพ

โครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

01

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Add a Comment