การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

Posted by:

               การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

รูปภาพ

Add a Comment