โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดการย้อมสีเส้นด้ายและเส้นไหมด้วยวิธีธรรมชาติให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

6ECDCBA7-E37A-4BEE-AE86-B30063728477 184520 184521 184522 F8BA7405-A5E8-4EB4-96A9-B6F406F31B21และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ต่อไป

Add a Comment