โครงการส่งเสริมความสัมพันธภาพในครอบครัว โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังหินลาด

Posted by:

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลวังหินลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดและกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธภาพในครอบครัว ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่บทบาทหน้าที่ของครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว และยังเป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง
👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦2E48E7FF-C02E-451A-AA76-0F06EA0F49B474B2D765-5894-4B25-BFA6-6DFD705BB567  B6B67D8B-2AB5-4F24-9F73-8D79EAAD7529 CFC1DF9D-7CFC-4CE7-82FC-C4993A27E84A E5517FDC-B41C-425E-BDDF-0651FB0937AC

Add a Comment