1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 

3ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ พ.ศ. 2556 

4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 

5ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 

6ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550 

7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉยัยที่ 2) พ.ศ. 2558