สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
01

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยู่เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอชุมแพ ๑๒ กิโลเมตร ตำบลวังหินลาดเป็น ๑ ใน ๑๒ ตำบลของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตพื้นที่ ใกล้เคียง ๔ ส่วน คือ เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ ติดเทือกเขาภูเวียง ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ พื้นที่ตำบลวังหินลาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ๑๙,๗๘๗.๕๐ ไร่หรือ ๓๑.๖๖ ตารางกิโลเมตร

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๘,๗๔๘ คน แยกเป็น
ชาย ๔,๔๐๒ คน หญิง ๔,๓๔๖ คน
จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น ๒,๑๒๙ ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๗๖.๓๑ คน ต่อตารางกิโลเมตร

04

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

 

03

สภาพภูมิประเทศ

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และมีหินธรรมชาติลาดติดลำห้วยเป็นฝายกั้นน้ำ ทำให้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี บางส่วนเป็นดินทรายเหมาะสำหรับปลูกพืชผล

 

เขตการปกครอง

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน

ครัวเรือน

ขนาดอันดับพื้นที่
บ้านวังหินลาด 338 333 671 159 5
บ้านหนองทุ่ม 348 339 687 181 11
บ้านนาคำน้อย 403 411 814 212 2
บ้านฝายหิน 301 298 599 152 3
บ้านโป่งแห้ง 330 362 692 166 8
บ้านโสกก้อง 337 308 645 176 10
บ้านโสกอุดม 275 289 564 133 9
บ้านหนองไผ่เหนือ 550 545 1,095 308 4
บ้านนาดี 535 502 1,037 253 1
๑๐ บ้านวังเจริญ 275 264 539 158 7
๑๑ บ้านหนองทอง 408 419 827 191 6
๑๒ บ้านก้องเจริญ 335 304 634 135 12
รวม ๑๒ หมู่บ้าน 4,435 4,374 8,809 2,224

 

02

อาชีพในตำบล

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ทำนา รับจ้างทั่วไป ทำไร่อ้อย ทำข้าวหลาม เลี้ยงสัตว์