OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สภาพสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

         ประชาชนตำบลวังหินลาดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ

B02

สถาบันองค์การพระพุทธศาสนา

ศาสนา ประชาชนในตำบลวังหินลาด จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสาสนสถาน ๑๒ แห่ง คือ

วัดวังศิลาทอง

BB1

Temple1

วัดแสงจันทร์

A2

Temple2
วัดปทุมพร

B1

Temple3

วัดสว่างโนนคูณ

B2

Temple4

วัดชัยมงคล

C1

 Temple5

วัดป่าภูนกยูง

C2

 Temple6

วัดโนนศิลา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Temple7

วัดป่าเทพนิมิต

D2

 Temple8

วัดราษฎรบำรุง

E1

Temple9
วัดสว่างโนนทัน

E2

 Temple10

วัดป่าเทพอุดมธรรม

F1

Temple11
วัดสุวรรณชัยมงคล

F2

 Temple12

 

การสาธารณสุข

B03

A1

ขนบธรรมเนียม ประเพณี

B04

A2

ความปลอดภัยในตำบล

B05

A3

การศึกษาในตำบล

B06

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานปฐมศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ๕ ในพื้นที่จำนวน  ๖  โรงเรียน  ดังนี้

A4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วังหินลาด จำนวน  ๕  แห่ง  ดังนี้

ศ.พ.ด. บ้านก้องเจริญ หมู่ ๑๒

A1

 B1

ศ.พ.ด. บ้านนาคำน้อย หมู่ ๓

A2

 B2

ศ.พ.ด. บ้านวังเจริญ หมู่ ๑๐

B1

B3
ศ.พ.ด. หนองไผ่นาดี หมู่ ๘

B2

 B4

ศ.พ.ด. บ้านฝายหิน หมู่ ๔
C1

B5