บริการขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การคมนาคม

มีถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ จากอำเภอชุมแพผ่านอำเภอสีชมพู และสามารถเดินทางไปถึงจังหวัดหนองคาย

03

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ : ลำห้วย 10 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น : สระน้ำขนาดเล็ก 9 แห่ง  และหนองน้ำ 6 แห่ง

 

02

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

อ่างเก็บน้ำภูนกยูง

 

04

มวลชนจัดตั้ง

   ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 5 รุ่น จำนวน 750 คน
   อปพร. จำนวน 3 รุ่น จำนวน 360 คน
   กลุ่มแม่บ้านเกษตร จำนวน 1 รุ่น จำนวน 250 คน