02

วัดโนนศิลา

ประวัติ
วัดโนนศิลา บ้านฝายหิน หมู่ 4 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยชาวบ้านยกที่ดอนตาปู่ให้สร้างวัดขึ้น มีเนื้อที่ 17.2 ไร่ ชื่อวัดตั้งตามลักษณะของพื้นที่ เป็นที่โนนสูง จึงตั้งชื่อว่า วัดโนนศิลา โดยปัจจุบัน มีปลูกสร้าง
โบสถ์ 1 หลัง
ศาลาอุโบสถ 1 หลัง
หอระฆัง 1 หลัง
หอใบเสมา 1 หลัง
โรงครัว 1 หลัง
ชาปณสถาน 1 หลัง
ศาลาธรรมสังเวช 1 หลัง
กุฏิ 10 หลัง
ปัจจุบัน มีพระจำพรรษา รวม 16 รูป เณร 1 รูป เจ้าอาวาสชื่อ พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ป.)

04

อ่างเก็บน้ำ ภูนกยูง

 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังหินลาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนใน ต.วังหินลาด ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอชุมแพ ประมาณ 10 กม  อ่างเก็บน้ำภูนกยูง ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตำบลวังหินลาด
     อ่างเก็บน้ำภูนกยูง ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ที่แต่เดิมเคยแห้งแล้ง สามารถเพาะปลูก เพิ่มพูนผลผลิตเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร เช่นการเพาะปลูกทำนาปี ได้ผลดี นอกจากนั้น เกษตรกรยังสามารถใช้น้ำในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริ เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงโค เป็นต้น

 

05