อัตลักษณ์

จักรสานสุ่มไก่ ใบเสมาล้ำค่า พลาญหินน่าชวนชม สังคมร่มเย็น แลเห็นผาภูเวียง เคียงคู่อ่างภูนกยูง

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๒ ตำบลวังหินลาดมีระบบบริหารการจัดการที่ดี มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดมความคิดเพื่อพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐาน เช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า ท่อและร่องระบายน้ำ อาคารสถานที่

2. พัฒนาเศรษฐกิจ โดย ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การก่อสร้าง หละพัฒนาแหล่งน้ำเพ่อการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

3. พัฒนาและส่งเสริม ในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุการป้องกันภัย

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการเสริมสร้างการพัฒนาการด้านการเมองการปกครองประชาธิปไตยมนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร การมีส่วนร่มของประชาชนและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐ จังหวัด อำเภอ

6. การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

7. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา การสงเคราะห์ การกีฬา และสุขภาพอนามัย