หมู่ที่ 1 บ้านวังหินลาด

หมู่ที่ 2 บ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่ 3 บ้านนาคำน้อย

หมู่ที่ 4 บ้านฝายหิน

หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแห้ง

หมู่ที่ 6 บ้านโสกก้อง

หมู่ที่ 7 บ้านโสกอุดม

หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่เหนือ

หมู่ที่ 9 บ้านนาดี

หมู่ที่ 10 บ้านวังเจริญ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองทอง

หมู่ที่ 12 บ้านก้องเจริญ