01.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4 ว896)

02.ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ 

03.ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ

04.พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

05.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

06.พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 

07.พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

08.พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

09.พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534

10.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

12.พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

13.พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

14.พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

15.พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

16.พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522

17.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

18.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

19.พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

20.พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

21.พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

22.พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

23.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

24.พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

25.พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

26.พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549

27.พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการ ประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการ

28.พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราช บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501

29.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547

30.พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

31.พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543

32.พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548

33.พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

34.พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534

35.พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527

36.พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541

37.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521

38.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525

39.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532

40.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535

41.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 

42.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538

43.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539

44.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542

45.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

46.พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519

47.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

48.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527

49.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 

50.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520

51.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520

52.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487 

53.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489

54.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488)

55.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2488) 

56.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487 

57.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487 

58.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตสุขาภิบาล พุทธศักราช 2499

59.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

60.พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516

61.พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้อง ที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2548 พ.ศ.2548

62.พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้อง ที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549 

63.พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้อง ที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550

64.พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้อง ที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2551 พ.ศ.2551

65.พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525 

66.พระราชบัญญัติ การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓

67.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

68.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

69.พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529

70.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

71.พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

72.พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 

73.พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

74.พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

75.พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 

76.พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

77.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

78.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548

79.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

80.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

81.พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

82.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

83.พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

84.พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

85.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 1

86.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 2

87.พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547

88.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

89.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

90.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

91.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

92.พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497

93.พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

94.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

95.พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

96.พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

97.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

98.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

99.พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

100.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 

101.พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 

102.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

103.รายงานการประชุมสรรหาฯ นักพัฒนาฯ ประจำปี 2558

104.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556

105.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ พ.ศ. 2556

106.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉยัยที่ 1) พ.ศ. 2556

107.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉยัยที่ 1) พ.ศ. 2556

108.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ฉบับปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2550

109.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แก้ไขเพิ่มเต็ม ฉยัยที่ 2) พ.ศ. 2558

110.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2559

111.รายงาน รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559