1.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

4.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

7.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

8.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

11.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

15.การแจ้งขุดดิน

16.การแจ้งถมดิน

17.การรับชำระภาษีป้าย

18.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

19.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

21.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)