มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยช
มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมตาม
มาตราการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ