1. โครงการก่อสร้างถนนเส้นเรียบคลอง หมู่ที่ 7
1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562.
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านวังหินลาด หมู่ที่ 1
2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม).
3. โครงการปรับปรุงสระหนองบัว บ้านก้องเจริญ หมุ่ที่ 12.
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3
5. โครงการขยายถนนคสล.ทางเลี่ยง อบต. บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10ถึงบ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7.
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12.
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5.
11.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านโสกก้อง หมู่ที่ 6.
12.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 5.
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 10
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7.
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านนาดี หมฦู่ที่ 9 จากไร่คุณหลวง
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านโสกอถดม หมู่ที่ 7 จากที่นานายสุรศักดิ์
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านก้องเจริญ หมู่ที่ 12
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด หมู่ที่ 8
20. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3
21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 จากประปา.
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านนาดี หมู่ที่ 9.
23. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ที่ 8 จากโสกไส้ไก่