แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

➤   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O8 Q&A
O9 Social Network

➤   การดำเนินงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

➤  การปฏิบัติงาน

 

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

➤  การให้บริการ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service

➤   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

➤   การจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

➤  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

➤ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

➤   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

➤   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

➤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

➤   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

➤   แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

➤  มาตรการเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ข้อ ประเด็นการตรวจ
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน